نحوه کار بدینگونه است که فایل طراحی به وسیله کامپیوتر به ریز پردازنده دستگاه پلاتر انتقال پیدا می کند و رنگ از مخازن مخصوص به وسیله هدها بر روی کاغذ انتقال پیدا می کند.  در انتها جهت جلوگیری از رنگ پریدگی در مقابل نور آفتاب و همچنین مقاومت بخشیدن به پلات بر روی آن لمینت مات و یا براق کشیده می شود.  برخی بر این باورهستند که کیفیت چاپ افست و پلات در یک حد بوده ولی چنین نیست و نمی توان کیفیت آن را با چاپ افست مقایسه نمود.
ولی امکانش هست که پس از گرفتن پلات آن را به عنوان نمونه رنگ در هنگام چاپ افست استفاده نمود و با ست کردن دستگاه بر روی رنگ پلات رنگی نزدیک به آن چاپ نمود.